Allmänna villkor

1. Allmänna bestämmelser

1. Webbutiken som finns under webbadressen WWW.MINISTERSTWO.IO bedrivs av bolaget Bielun & Bielun Sp. z o.o. som bedriver sin verksamhet på adressen ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin, Polen, org. nr NIP8513223904, REGON369533555, registrerat i polskt domstolsregister med numret KRS0000729322 vid domstolen Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum i Szczecin, Avdelning XIII för ekonomiska ärenden och polskt domstolsregister. E-postadressen: hello@ministerstwo.io, adressen för återsändning: Bielun & Bielun Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin, Polen, grundkapital: 34 500 PLN.

2. Detta reglemente gäller både för konsumenter och för näringsidkare som gör inköp i webbutiken (med undantag av punkt 9 som gäller endast för näringsidkare).

3. Den personuppgiftsansvarige som behandlar personuppgifter i samband med genomförandet av bestämmelserna i detta reglemente är tjänsteleverantören. Behandlingen av personuppgifter sker i de syften och i den omfattning som anges i integritetspolicyn publicerad på webbutikens hemsida (under fliken "Integritetspolicy") och baserar på principer som nämns där. Tillhandahållande av personuppgifter är frivilligt. Varje person dess personuppgifter behandlas av tjänsteleverantören har rätt att ta del av dem samt att uppdatera och rätta dem.

4. Definitioner:

4.1 vardag – varje dag från måndag till fredag förutom allmänna helgdagar

4.2 registreringsformulär – ett formulär tillgängligt i webbutiken som används för att skapa ett konto

4.3 beställningsformulär – en elektronisk tjänst, ett interaktivt formulär tillgängligt i webbutiken med vilket man kan placera en beställning, särskilt genom att lägga till produkter i den elektroniska korgen och specificera villkor i köpeavtalet, däribland leveranssättet och betalningen för beställningen

4.4 kund/tjänstemottagare – en myndig fysisk person och i de fall som anges i allmänt tillämplig lag även en fysisk person dess myndighet är delvis begränsad; en juridisk person; en organisatorisk enhet som inte är en juridisk person, men som enligt lagen kan agera som en sådan; som har träffat eller som ämnar träffa ett köpeavtal med säljaren

4.5 civilbalken – den polska civilbalken av den 23 april 1964 (polsk författningssamling 1964:16:93 med ändringar)

4.6 konto – en elektronisk tjänst med ett individuellt namn (användarnamn) och ett lösenord som anges av tjänstemottagaren; en uppsättning resurser i tjänsteleverantörens IT-system, där data, som tillhandahålls av tjänstemottagaren, och informationer om dess beställningar i webbutiken samlas in

4.7 nyhetsbrev – en elektronisk distributionstjänst som tillhandahålls av tjänsteleverantören via e-post, genom vilken alla tjänstemottagare som använder den kan få automatiskt från tjänsteleverantören regelbundna e-brev med nya utgåvor av newslettret med informationer om produkter, nya varor och reor i webbutiken och i den fysiska butiken

4.8 produkt – en vara som kan erhållas i webbutiken och som omfattas av köpeavtalet mellan kunden och säljaren

4.9 reglemente – detta reglemente för webbutiken

4.10 webbutik – tjänsteleverantörens webbutik som finns under webbadressen: WWW.MINISTERSTWO.IO

4.11  säljare; tjänsteleverantör – bolaget Bielun & Bielun Sp. z o.o., registrerat i Centralregister och information över näringsidkare i Polen som förs av ministern ansvarig för ekonomi, som bedriver sin verksamhet på adressen ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin, Polen, org. nr NIP8513223904, REGON369533555, e-postadressen: hello@ministerstwo.io, adressen för återsändning: Bielun & Bielun Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin, Polen

4.12 köpeavtal – ett köpeavtal gällande en eller flera produkter som träffas eller har träffats mellan kunden och säljaren via webbutiken

4.13 elektronisk tjänst – en tjänst som tillhandahålls elektroniskt av tjänsteleverantören till tjänstemottagaren via webbutiken

4.14 lagen om konsumenträttigheter, lagen – lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (polsk författningssamling 2014:827 med ändringar)

4.15 beställning – kundens viljeförklaring som inlämnas med hjälp av ett beställningsformulär i direkt avsikt att träffa ett köpeavtal med säljaren gällande en eller flera produkter   

 

2. Elektroniska tjänster i webbutiken

1. Webbutiken tillhandahåller följande elektroniska tjänster: ett konto, ett beställningsformulär, ett nyhetsbrev.

2. Ett konto – kontot kan användas efter utförande av tre efterföljande steg av tjänstemottagaren:

a. Ifylla registreringsformuläret

b. Klicka i rutan "skapa konto"

c. Bekräfta avsikten att skapa ett konto genom att klicka på den bekräftande länken som skickas automatiskt till den angivna e-postadressen

I ett registreringsformulär måste tjänstemottagaren ange följande uppgifter: sitt förnamn och efternamn, e-postadressen och ett lösenord.

3. Den elektroniska tjänsten "ett konto" tillhandahålls gratis tillsvidare. Tjänstemottagaren kan när som helst och utan att ange några skäl ta bort sitt konto (avstå från kontot) genom att skicka en begäran till tjänsteleverantören, helst med ett e-brev till e-postadressen hello@ministerstwo.io, adressen för återsändning: Bielun & Bielun Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin, Polen.

4. Ett beställningsformulär – användningen av beställningsformuläret börjar när kunden lägger till den första produkten i den elektroniska korgen i webbutiken. Beställningen placeras efter utförande av två efterföljande steg av kunden:

a. Ifylla beställningsformuläret

b. Klicka i rutan "beställ och betala" när beställningsformuläret är ifyllt – innan dess kan man själv ändra de angivna uppgifterna (för att göra det ska man följa meddelanden och informationer som visas på webbutikens sida). I beställningsformuläret måste kunden ange följande uppgifter om sig själv: namn, adress (utdelningsadress, postnummer och ort, land), e-postadress, telefonnummer, samt uppgifter för köpeavtalet: produkter, antal produkter, leveransort och leveranssätt, betalningssätt. Kunder som inte är konsumenter måste också ange firmanamn och organisationsnummer

5. Den elektroniska tjänsten "ett beställningsformulär" tillhandahålls gratis och det är en engångstjänst som avslutas när beställningen med hjälp av detta beställningsformulär har gjorts eller när tjänstemottagaren har avstått från att göra en beställning med hjälp av detta beställningsformulär.

6. Ett nyhetsbrev – den elektroniska tjänsten "ett nyhetsbrev" tillhandahålls gratis tillsvidare. Tjänstemottagaren kan när som helst och utan att ange några skäl avsluta sin prenumeration på nyhetsbrev (avstå från nyhetsbrev) genom att skicka en begäran till tjänsteleverantören, helst med ett e-brev till e-postadressen: hello@ministerstwo.io eller skriftligt till adressen: Bielun & Bielun Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin, Polen.

7. Tekniska krav som måste uppfyllas för att samarbetet med IT-systemet som används av tjänsteleverantören fungerar: en dator, en laptop eller en annan multimediaenhet med internetuppkoppling; tillgång till e-post; webbläsare: Mozilla Firefox 17.0 eller senare, Internet Explorer 10.0 eller senare, Opera 12.0 eller senare, Google Chrome 23.0 eller senare, Safari 5.0 eller senare; rekommenderad minsta skärmupplösning 1024x768; cookies och JavaScript måste vara aktiverade i webbläsaren.

8. Tjänstemottagaren är förpliktad att använda webbutiken på ett sätt som inte strider mot lagen och är sedvanligt och ta hänsyn till tjänsteleverantörens och tredje parts personliga rättigheter, upphovsrätt och immateriella rättigheter. Tjänstemottagaren är förpliktad att ange sanningsenliga uppgifter. Det är förbjudet för tjänstemottagaren att tillhandahålla olagligt innehåll.

9. Reklamationsförfarande: Reklamation av elektroniska tjänster tillhandahållna av tjänsteleverantören och övriga reklamationer relaterade till webbutikens verksamhet (förutom reklamationer av varor, som regleras i punkt 6) kan lämnas av tjänstemottagaren till exempel på följande sätt:

- skriftligt till adressen Bielun & Bielun Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin, Polen 

- med e-brev till e-postadressen hello@ministerstwo.io

Det rekommenderas att kunden anger i sin reklamation:

a. Informationer och omständigheter gällande reklamationens föremål, först och främst vad som inte stämmer och när det upptäcktes

b. Tjänstemottagarens krav

c. Kontaktuppgifter till den som lämnar reklamationen – det underlättar och påskyndar prövningen av reklamationen. Kraven i det föregående momentet är endast rekommendationer och reklamationer som lämnas in utan den rekommenderade beskrivningen är också bindande. 

d. Tjänsteleverantören ska svara på reklamationen omedelbart, senast inom 14 kalenderdagar från dagen för inlämnande av reklamationen.

 

3. Villkor för att ingå ett köpeavtal

1. Köpeavtalet mellan kunden och säljaren ingås efter det att kunden har gjort en beställning med hjälp av beställningsformuläret i webbutiken i enlighet med punkt 2.1.2.

2. Priset på produkten som visas på webbutikens sida anges i euro och det är ett pris inklusive skatter. Kunden informeras vid beställning på webbutikens sida om det totala priset inklusive skatter för den produkt som är föremål för beställningen, liksom om leveranskostnaderna (inklusive transportavgifter) och om andra kostnader och när det inte är möjligt att bestämma beloppet för dessa avgifter, om skyldigheten att betala dem. Dessa informationer får kunden också när hen bekräftar att hen vill ingå ett köpeavtal.

3. Förfarande för att ingå ett köpeavtal i webbutiken med hjälp av ett beställningsformulär.

4. Köpeavtalet mellan kunden och säljaren ingås efter det att kunden har gjort en beställning i webbutiken i enlighet med punkt 2.1.2.

A. Efter placering av beställningen bekräftar säljaren omedelbart att den har mottagits och godkänts för förberedning. Bekräftelse på mottagandet av beställningen och dess godkännande för förberedning sker genom att kunden skickas ett lämpligt e-postmeddelande till kundens e-postadress som hen angivit vid beställningen. Meddelandet måste innehålla åtminstone information från säljaren att denna har mottagit beställningen och godkänt den för förberedning samt bekräftelsen att ett köpeavtal har ingåtts. I och med att kunden får detta e-postmeddelande ingås köpeavtalet mellan kunden och säljaren.

5. Innehållet i det ingångna köpeavtalet nedskrivs, säkerställs och görs tillgänglig för kunden genom att detta reglemente publiceras på webbutikens sida samt genom att det e-postmeddelande som nämns i punkt 3.3.2 skickas till kunden. Köpeavtalets innehåll förvaras och säkerställs dessutom i webbutikens IT-system.

 

4. Betalningssätt och betalningstider

Utländska beställningar – PayPal-betalning

Vi rekommenderar PayPal-betalningar för beställningar. Det är en säker betalningsplattform och den mest populära i internationella sammanhang, den hanterar mobilbetalningar i många valutor och språk.

Betalningen som görs på detta sätt bokförs omedelbart i vårt system, vilket gör att vi kan omedelbart börja packa beställningen.

Du kan använda PayPal-systemet som registrerad användare eller betala med ett betalkort (då behövs ingen registrering).

 

5. Leveranskostnader samt sätt och tid för leverans och mottagande av produkten

Produkterna levereras i Polen och i EU-länder.

1.Leveransen av produkter till kunden sker mot ersättning, såvida det inte står i köpeavtalet att den är gratis. Leveranskostnader (inklusive transportavgifter, leverans- och postkostnader) meddelas kunden på webbutikens sidor under fliken Hur görs inköpet => leverans och vid beställning, däribland när kunden bekräftar att hen vill ingå ett köpeavtal.

2. Säljaren erbjuder kunden följande leverans- eller mottagningssätt: – leverans av budfirman (UPS "till dörren", DHL "till dörren", DHL "mottagningspunkt")

3. Tiden för leveransen av produkten till kunden är högst 7 vardagar men om en kortare leveranstid anges i beskrivningen av produkten eller vid beställningen så är den gällande. Vid produkter med olika leveranstider gäller den längsta som ändå inte kan vara längre än 7 vardagar. Början av leveranstiden beräknas enligt följande.

4. Packningen av beställningen tar 3 vardagar sedan betalningen har bokförts på säljarens konto.

5. Om paketet måste igen skickas till kunden (efter återsändning till avsändaren eftersom kunden inte har mottagit det) och avsändaren inte är skyldig till denna situation, är kunden förpliktad att betala avgiften som täcker försändelsekostnader för samma leveranssätt som har valts första gången.

5.1. Meddelandet vid överföringen borde lyda: Avgiften för upprepad leverans av beställningen nr…

 

6. Reklamationen av produkten

Grunden för säljarens ansvar gentemot kunden och dess omfattning, om den sålda produkten är behäftad med en fysisk eller rättslig brist (reklamationsrätt), bestäms av allmänt gällande lag, först och främst av civilbalken. För köpeavtal som ingåtts fram till den 24 december 2014 bestäms grunden för säljarens ansvar gentemot kunden och dess omfattning av allmänt gällande lag, först och främst av lagen av den 27 juli 2002 om särskilda villkor för konsumentförsäljning och ändring av civilbalken (polsk författningssamling 2002:141:1176 med ändringar) om kunden är en fysisk person som köper produkten för ändamål som inte är relaterade till yrkesverksamheten eller näringsverksamheten och produkten inte stämmer överens med avtalet.

 1. Säljaren är förpliktad att leverera kunden produkten utan fel och brister. Detaljerade informationer om säljarens ansvar för produktfel och om kundrättigheter anges nedan.

2. Kunden kan inlämna reklamationen:

– skriftligt med bifogat kvitto till adressen Bielun & Bielun Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin, Polen, E-POSTADRESSEN: hello@ministerstwo.io

3. Det rekommenderas att kunden anger i sin reklamation:

– informationer och omständigheter gällande reklamationens föremål, först och främst vad som inte stämmer och när det upptäcktes

– sitt krav på vilket sätt produkten ska bearbetas så att den motsvarar köpeavtalet eller krav på nedsättning av priset eller förklaring om avstående från köpeavtalet

– kontaktuppgifter till den som lämnar reklamationen

– det underlättar och påskyndar prövningen av reklamationen

4. Kraven i det föregående momentet är endast rekommendationer och reklamationer som lämnas in utan den rekommenderade beskrivningen är också bindande.

5. Det rekommenderas att bifoga ett kvitto eller ett annat inköpsbevis till reklamationen.

6. Säljaren ska svara på reklamationen omedelbart, senast inom 14 vardagar från dagen för inlämnande av reklamationen. Om säljaren inte svarar inom denna tid, innebär det att säljaren godkänner reklamationen.

7. Kunden som tar sin reklamationsrätt i anspråk ska leverera den bristfälliga produkten på säljarens bekostnad till adressen Bielun & Bielun Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin, Polen.

8. Om det skulle vara alltför omständligt för kunden att leverera produkten på grund av dess typ eller monteringssätt, måste kunden ge säljaren möjligheten att beskåda produkten på platsen.

 

7. Utomrättslig handläggning av reklamationer och yrkanden samt tillgång till ett sådant förfarande

Detaljerade informationer om möjligheten för en kund som är konsument att ta i anspråk utomrättsliga förfaranden för handläggning av reklamationer och yrkanden samt om tillgången till sådana förfaranden finns hos härads(stads)konsumentombudsmän, samhällsorganisationer, som enligt sin stadga har konsumentskydd som sin uppgift, och hos voivodskapshandelsinspektioner (både på deras kontor och hemsidor) samt hos Verket för konkurrens- och konsumentskydd under följande webbadresser: http://uokik.gov.pl/spory_konsumencke.php och http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Kunden som är konsument har exempelvis följande möjligheter att ta i anspråk utomrättsliga förfaranden för handläggning av reklamationer och yrkanden:

2. Kunden har rätt att vända sig till en konsumentskiljedomstol som avses i 37 art lagen av den 15 december 2000 om handelsinspektion (polsk författningssamling 2001:4:25 med ändringar) med ansökan om att lösa tvisten som uppstod på grund av det ingångna köpeavtalet. Organisation och agerande av konsumentskiljedomstolar stadgas i justitieministerns förordning av den 25 september 2001 om organisation och agerande av konsumentskiljedomstolar (polsk författningssamling 2001:113:1214).

3. Kunden har rätt att vända sig till en voivodskapshandelsinspektion i enlighet med 36 art lagen av den 15 december 2000 om handelsinspektion (polsk författningssamling 2001:4:25 med ändringar) med ansökan om att inleda medling för att uppnå en förlikning i tvisten mellan kunden och säljaren. Informationer om medlingsförfarandet som tillämpas av voivodskapshandelsinspektionen finns på respektive voivodskapshandelsinspektioners kontor och hemsidor.

4. Kunden kan också få kostnadsfri hjälp med tvistlösning mellan kunden och säljaren hos härads(stads)konsumentombudsmän eller hos samhällsorganisationer som enligt sin stadga har konsumentskydd som sin uppgift (t.ex. Konsumentförbund, Polska Konsumentföreningen). Råd kan inhämtas genom att skriva till Konsumentförbundets e-postadress porady@dlakonsumentow.pl eller genom att ringa Polska Konsumentföreningens kostnadsfria telefonnummer 800 889 866.

 

8. Ångerrätt (gäller köpeavtal som ingåtts fr.o.m. den 25 december 2014)

1. En konsument som har ingått ett avtal på distans får avstå från avtalet utan att ange någon anledning inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av försändelsen. Ångerrätt gäller inte produkter med kort hållbarhet (badhalvkulor) och sådana som levereras i en förseglad förpackning och som på grund av hälsoskydd eller av hygieniska skäl inte kan returneras efter att förpackningen har öppnats, om förpackningen har öppnats efter leveransen.

2. Endast kunder som är fysiska personer har ångerrätt.

3. Juridiska personer och näringsidkare har ingen ångerrätt om produkten har köpts för företagets behov (för en juridisk person eller för en näringsidkare).

4. För att avstå från avtalet kan konsumenten använda den färdiga blanketten (ladda ner pdf) eller skriva själv ett meddelande och skicka det.

5. Skriftligen till adressen: Bielun & Bielun Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin, Polen.

6. Skannat till e-postadressen: hello@ministerstwo.io

7. Om kunden utnyttjar sin ångerrätt är det samma situation som om avtalet aldrig ingåtts.

8. Konsumenten är förpliktad att omedelbart, senast inom 14 kalenderdagar från den dag hen ångrat sig, återlämna produkten till säljaren med kvittot eller annat inköpsbevis.

9. Tidsfristen anses som uppfylld om produkten skickas innan den har löpt ut.

10. Konsumenten kan returnera produkten till adressen: Bielun & Bielun Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin, Polen.

11. Säljaren är förpliktad att omedelbart, senast inom 14 kalenderdagar från den dag säljaren fått konsumentens meddelande att hen ångrat sig, betala tillbaka hela beloppet inklusive leveranskostnader.

12. Återbetalningen ska ske på samma sätt som konsumenten använde för att betala för produkten.

13. Säljaren kan dröja med återbetalningen tills säljaren får tillbaka produkten eller bekräftelsen från konsumenten att den har skickats tillbaka, beroende på vad som inträffar först.

14. Möjliga kostnader relaterade till konsumentens ångerrätt som konsumenten är skyldig att betala:

14.1. Om konsumenten har valt en annan leverans än den billigaste, som erbjuds av webbutiken, är säljaren inte förpliktad att återbetala skillnaden.

 

9. Bestämmelser gällande näringsidkare

Detta moment och bestämmelser däri gäller endast kunder och tjänstemottagare som inte är konsumenter.

1. Säljaren har rätt att avstå från köpeavtalet som ingåtts med en kund som inte är konsument inom 14 kalenderdagar från den dag det har ingåtts. Avstående från köpeavtalet kan i detta fall ske utan att någon anledning anges och utan att det medför några fordringar från kunden som inte är konsument gentemot säljaren.

2. Säljaren har rätt att begränsa tillgängliga betalningssätt för kunder som inte är konsumenter, däribland att kräva en förskottsbetalning eller en handpenning, även om kunden har redan valt ett betalningssätt och ingått köpeavtalet.

3. I och med att säljaren överlämnar produkten till en fraktfirma överförs nytta och ansvar relaterade till produkten på kunden som inte är konsument, däribland risken att produkten händelsevis förloras eller skadas. I det här fallet har säljaren inget ansvar för att produkten förlorats, delvis förlorats eller skadats under transporten eller för en försenad leverans.

4. Om produkten levereras av en fraktfirma är kunden som inte är konsument förpliktad att kontrollera försändelsen inom en lämplig tid och på ett lämpligt sätt med hänsyn till typ av försändelsen. Om kunden upptäcker att produkten delvis har förlorats eller skadats under transporten, är denna förpliktad att vidtaga alla nödvändiga åtgärder för att fastställa fraktfirmans ansvar.

5. Enligt 558 art 1 § civilbalken gäller ingen reklamationsrätt för produkten som har sålts till en kund som inte är konsument.

6. När det gäller tjänstemottagare som inte är konsumenter kan tjänsteleverantören säga upp avtalet om tillhandahållande av en elektronisk tjänst med omedelbar verkan och utan att ange några skäl genom att skicka tjänstemottagaren ett lämpligt meddelande.

7. Tjänsteleverantörens ansvar gentemot en tjänstemottagare som inte är konsument är begränsat oberoende av dess rättsliga grund – både inom ramen för en enstaka fordran och för alla fordringar totalt – till det betalda priset och leveranskostnaderna enligt köpeavtalet, men inte mer än till ettusen zloty. Tjänsteleverantören är ansvarig gentemot en tjänstemottagare som inte är konsument endast för typiska skador som kan förutses vid tidpunkten då avtalet ingås och är inte ansvarig gentemot en tjänstemottagare som inte är konsument för förlorad vinst.

8. Varje tvist som uppstår mellan säljaren och kunden som inte är konsument ska behandlas av domstolen behörig för säljarens säte.

 

10. Slutbestämmelser

Avtal som ingås via webbutiken ingås på polska.

1. Ändring av reglementet.

1.1 Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra bestämmelser i reglementet av viktiga skäl som lagändring eller ändring av betalnings- och leveranstjänster – i den mån dessa ändringar påverkar genomförandet av reglementets bestämmelser.

2. Ifall på grund av detta reglemente har träffats ett kontinuerligt avtal (t.ex. om tillhandahållande av den elektroniska tjänsten "ett konto"), är det ändrade reglementet bindande för tjänstemottagaren om tjänsteleverantören har uppfyllt krav enligt 384 art och 384 [1] art civilbalken dvs. tjänstemottagaren har korrekt meddelats om ändringarna och inte sagt upp avtalet inom 14 kalenderdagar från dagen för meddelandet. Om ändringen av reglementet medför någon ny avgift eller en höjning av någon nuvarande avgift gäller ångerrätt för kunden som är konsument.

3. Ifall på grund av detta reglemente har träffats ett avtal som inte är ett kontinuerligt avtal (t.ex. ett köpeavtal), påverkar det ändrade reglementet på intet vis konsumenters förvärvade rättigheter innan det ändrade reglementet har trätt i kraft och särskilt kommer ändringar av reglementet inte att påverka beställningar som görs eller har gjorts samt köpeavtal som har träffats och som verkställs eller har verkställts.

4. På frågor som inte omfattas av detta reglemente tillämpas allmänt gällande polsk lag, först och främst: civilbalken; lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster av den 18 juli 2002 (polsk författningssamling 2002:144:1204 med ändringar); för köpeavtal som ingåtts t.o.m. den 24 december 2014 med kunder som är konsumenter – bestämmelserna i lagen om skydd av vissa konsumenträttigheter och om ansvar för skador förorsakade av en farlig produkt av den 2 mars 2000 (polsk författningssamling 2000:22:271 med ändringar) och lagen om särskilda villkor för konsumentförsäljning och om ändring av civilbalken av den 27 juli 2002 (polsk författningssamling 2002:141:1176 med ändringar); för köpeavtal som ingåtts fr.o.m. den 25 december 2014 med kunder som är konsumenter – lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 (polsk författningssamling 2014:827 med ändringar) samt andra relevanta föreskrifter i allmänt gällande lag.

 

11. Ångerblankett

 1. Ångerblankett (blanketten ska ifyllas och skickas bara om konsumenten vill ångra avtalet)

Adressaten: Bielun & Bielun Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin, Polen

hello@ministerstwo.io

Jag (*) meddelar härmed att jag frånträder mitt köpeavtal avseende följande varor (*) mitt leveransavtal avseende följande varor (*)

Datum för köpeavtalet (*)/ leveransen (*)

Namn på konsumenten

Konsumentens adress

Konsumentens namnteckning

Datum (*)

Stryk det som inte gäller

För att ge dig bättre service så använder sig denna webbplats av Cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner ni vår integritet & cookiepolicy. .
Close
pixel